Tải xuống

Một khi bạn đã hoàn thành mẫu đơn, xin vui lòng thu thập tất cả các tài liệu và sau đó gửi email cho chúng tôi.

Trụ sở chính Tokyo

3-1-5 Nishiwaseda
Shinjuku-ku, Tokyo
169-0051

Thông tin liên lạc 

EMAIL: info@tokyojh.jp 
TEL:  03-5242-8501
FAX:  03-5242-8502

Made with Mobirise web page creator